ข่าวสารและกิจกรรม

"สคบ. มั่นใจในมาตรฐานอาชีพ...พร้อมเป็นองค์กรรับรอง ธุรกิจขายตรง"

 08-07-2562
 338    

 

"สคบ. มั่นใจในมาตรฐานอาชีพ...พร้อมเป็นองค์กรรับรอง ธุรกิจขายตรง"

รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางสาววรชนาธิป จันทนู พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ  2  เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ) นำโดย ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาคุ้มครองผู้บริโภค  นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง นายเดชาวัต แจ้งชื่น พร้อมผู้บริหาร สคบ. เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

โดยประชุมในเรื่องรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการขึ้นองค์กรรับรอง การเบิกจ่ายทางการเงิน โดยทาง สคช.ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างชัดเจน สร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหาร สคบ. ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ยังได้หารือถึงการสร้างความร่วมมือ (MOU) เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสององค์กร โดยยึดถึงประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคเป็นหลัก


SITEMAP