ข่าวสารและกิจกรรม

TILOG-Logistics พลิกโฉมสู่โลจิสติกส์อนาคต "Transforming to Logistics of the future ASEAN Logistic Solution"

 29-08-2562
 274    

TILOG-Logistics พลิกโฉมสู่โลจิสติกส์อนาคต
"Transforming to Logistics of the future ASEAN Logistic Solution"
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1 ผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงาน TILOG-Logistics พลิกโฉมสู่โลจิสติกส์อนาคต "Transforming to Logistics of the future ASEAN Logistic Solution"  โดยนางสาวโอมิกา บุญกัน นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1  ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ " SMART DRIVER ไทยไป ASEAN ณ  BITEC บางนา ซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภายในงานจะเป็นเวทีในการสร้างเครือข่ายและเจรจาทางธุรกิจสำหรับวงการ Logistic มีผู้ข้าร่วมงานมากกว่า 10,000 ราย ครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า และเจ้าของกิจการ จากหลายภาคส่วนของอุตสาหกรรมทั้งภูมิภาคอาเซียน เพื่อเชื่อมโยงโอกาสธุรกิจจากภูมิภาคสู่เวทีโลก โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมออกบูธเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ร่วมกันกับองค์กรรับรองในสังกัด ดังนี้ 
- สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (TACBA)
- สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)
- สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (TAFA)
- สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย(HASLA)
- สมาคมธุรกิจคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น (WSCBA)
- สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย (TTLA)

 


SITEMAP