ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกำลังคนใน EEC

 24-07-2562
 504    

 

ประชุมแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกำลังคนใน EEC

 

            (วันที่ 24 กรกฎาคม 2562) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมผนึกกำลังพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยร่วมกับคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC - HDC) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยมีนายอภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นประธานในการประชุม เพื่อร่วมหารือแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกำลังคนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (10 S-Curve)  เน้นการพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดการเชื่อมโยงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้านการวิจัยและการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

 

เอกสารแนบ

File size : 0.58 Mb
File type : .pdf
Download : 109

SITEMAP