ข่าวสารและกิจกรรม

“Kick off เจ้าหน้าที่สอบมืออาชีพ ๔ ภูมิภาค, TPQI Examiners, Be Professional”

 27-08-2562
 346    

“Kick off เจ้าหน้าที่สอบมืออาชีพ ๔ ภูมิภาค, TPQI Examiners, Be Professional”
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาว จุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยส่วนงานประกันคุณภาพและส่วนงานความร่วมมือ จัดการประชุมเชิงรุก เพื่อรับข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best practice) ของการปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สอบ เพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (ฉบับปรับปรุง) ที่จะเริ่มใช้ในงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยจะนำ Lesson Learnt จาก โครงการความร่วมมือ ระหว่าง  Kangan Institue และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มาประยุกต์ใช้ในบริบทการดำเนินงานของสถาบันฯ โดยการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ จะยกระดับมาตรฐานเจ้าหน้าที่สอบให้สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานเจ้าหน้าที่สอบสากล โดยมี เจ้าหน้าที่สอบ ภายใต้องค์กรรับรองฯ ในหลากหลายสาขาวิชาชีพ ในโซนภาคเหนือเข้ามากกว่า ๑๐๐ท่าน ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดย การประชุมเชิงรุก ครั้งต่อไปจะจัดงานที่ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ นี้

 


SITEMAP