ข่าวสารและกิจกรรม

"ทบทวนมาตรฐานอาชีพ ยกระดับความเป็นมืออาชีพ เพิ่มศักยภาพกำลังคนของประเทศ"

 02-08-2562
 519    

 

รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางสาว วรชนาธิป จันทนู เข้าร่วมประชุมคณะทำงานมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) ซึ่งดำเนินการโดย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

 

ครั้งนี้เป็นการทบทวนรายละเอียดมาตรฐานอาชีพ ให้มีความทันสมัยสอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ

 

โดยในวันนี้ (1 สิงหาคม 62) เป็นการระดมความคิดเห็นจากคณะทำงานเพื่อทบทวนมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพ กิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพนี้เข้าร่วมประชุมอาทิ

คุณนภารัตน์  ศรีละพันธ์ นายกสมาคมวิชาชีพสปา

ดร.นุสรา อุปเสน อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทย์แผนไทย วิทยาลัยนครราชสีมา

คุณสุวภรณ์ แนวจำปา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

คุณสำราญ สอนผึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายหน่วยตรวจ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

คุณจุรีพร บุญ-หลง ผู้จัดการแผนกอาวุโส แผนกการมาตรฐาน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

 


SITEMAP