ข่าวสารและกิจกรรม

สคช.จับมือ จุฬาฯ จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นการดำเนินงานของ สคช.

 18-07-2562
 440    


นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การสัมมนาระดมความคิดเห็น โครงการสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อการให้บริการและติดตามผู้ผ่านการประเมินสรรถนะของ สคช. โดย รศ.ดร. ชลัยพร อมรวัฒนา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้าโครงการสำรวจฯ เพื่อนำผลการสำรวจที่ได้ไปใช้ในการวัดความสำเร็จของการดำเนินงานของ สคช. ตลอดจนเพื่อทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อีกทั้งได้นำข้อมูลมาเป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของ สคช. ต่อไป โดยมีผู้แทน สมาคม สมาพันธ์ ภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชาชีพต่างๆ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 ก.ค.62 ณ โรงแรมรอยัลปริ้นท์เซส หลานหลวง กรุงเทพฯ


SITEMAP