ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดประชุมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนกำลังคนอย่างยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

 28-08-2562
 360    

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดประชุมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนกำลังคนอย่างยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบัน กล่าวต้อนรับพร้อมชี้แจ้งจุดประสงค์ในการประชุมสัมมนาและร่วมลงนามพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนแก่ องค์กรที่มีหน้าที่รองรับสมรรถนะของบุคคลในการดำเนินการให้บุคคลมีคุณวุฒิวิชาชีพทั้งนี้ยังมีการจัดประชุมย่อยโดย 
ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พร้อมกันนี้ยังมีการบรรยายหัวข้อ “การขับเคลื่อนกำลังคนแบบองค์รวมด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ”โดย นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบัน และมีบรรยายหัวข้อพิเศษ การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบแนวใหม่ โดย 
ดร. กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเผื่อผนึกกำลังและสร้างความเข้มแข็งด้านกำลังคน และการศึกษา และพัฒนาอาชีพ


SITEMAP