ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.

 08-08-2562
 225    

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
             สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ผลักดันให้บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้มีความรู้และทักษะที่สามารถประกอบอาชีพได้ตามความต้องการของอุตสาหกรรมไมซ์ และมีมาตรฐานเทียบเคียงกับอาเซียนและนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับอาเซียนและสากล รวมถึงการเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพกับมาตรฐานการศึกษาภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ
              โอกาสนี้ นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมีนางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และนางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ ร่วมลงนามความร่วมมือ และมีผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน 
                   สำหรับแนวทางในการดำเนินการที่ สคช.และ สสปน. กำหนดร่วมกัน จะเริ่มจากการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาพิเคราะห์เพื่อกำหนดอาชีพที่ต้องการจัดทำมาตรฐาน ซึ่งเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ ที่สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานอาเซียน จากนั้น สคช.และ สสปน.จะร่วมกันจัดหาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessment Center) และผลักดันให้บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ได้รับการรับรองความรู้ความสามารถ ร่วมถึงส่งต่อมาตรฐานอาชีพในภาคการศึกษาให้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรด้านไมซ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

วิดีโอ

เอกสารแนบ

File size : 0.89 Mb
File type : .jpg
Download : 41

SITEMAP