ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษสำหรับผู้บริหาร ภายใต้หัวข้อ “เพิ่ม Productivity อย่างได้ผลด้วย Lean Automation”

 04-07-2562
 472    


ผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษสำหรับผู้บริหาร ภายใต้หัวข้อ “เพิ่ม Productivity อย่างได้ผลด้วย Lean Automation” ณ โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพฯ โดยบริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น แห่งประเทศไทย (Denso Corporation) ร่วมกับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Sumipol Corporation) ด้วยการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อตอบโจทย์แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่กำลังจะปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยมุ่งเน้นที่กระบวนการทำงานที่สามารถยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในสภาวการณ์ปัจจุบัน
บริษัท เครือสุมิพล จำกัด เป็นตัวกลางระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน (ผู้ผลิตเทคโนโลยี) ที่สำคัญถึง 14 หน่วยงาน และเกิดเป็นสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)  ตั้งอยู่ที่ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะชิตี้ ระยอง ซึ่งเป็นศูนย์กลาง EEC ที่มีทั้งเครื่องจักรกล อุปกรณ์ เครื่องมือชั้นนำระดับโลก โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรทางด้านทักษะฝีมือแรงงานให้ตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในยุค 4.0 ด้วยการฝึกอบรมที่เน้นการสาธิตและการปฏิบัติในหลักสูตรสาขาต่างๆ ให้แก่วิศวกร ช่างเทคนิคในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนนักศึกษา 
ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสอดรับกับการดำเนินการจัดทำระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่ม  New S Curve  อาทิ มาตรวิทยา ระบบหุ่นยนต์และ Robotics  รวมถึงมาตรฐานอาชีพต่างๆ ที่ตอบโจทย์การทำงานร่วมกันเพื่อรองรับกำลังคนภาคอุตสาหกรรม ที่ผ่านมาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้เข้าร่วมลงนาม  MOU ใน “โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0”  ระหว่างบริษัท เครือสุมิพล จำกัด และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 14 องค์กร เพื่อผลักดันประเทศไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 การผลิตและพัฒนาคนขึ้นมารองรับการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรม 

 


SITEMAP