ข่าวสารและกิจกรรม

การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

 27-08-2562
 274    

 


            “การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นั้น  หัวใจสำคัญอยู่ที่การบริหารโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ”
                       วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน ) โดยมี ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดงาน  ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ  พร้อมด้วย นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 มืออาชีพตัวจริงได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน พร้อมบรรยายพิเศษ ถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ หลักการจัดทำมาตรฐานอาชีพ คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ข้อกำหนดการจัดทำมาตรฐานอาชีพตาม TOR ฉบับปรับปรุง พร้อมยกกรณีแบบอย่างที่ดีในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ (Good Practice) ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้เห็นภาพอย่างชัดเจน เพื่อนำไปใช้ในการทำงานได้จริงต่อไป นอกจากนั้น ยังได้รับเกียรติจากนักบริหารโครงการมืออาชีพอย่าง คุณชนพล อินเที่ยง หัวหน้าส่วนงาน 2 สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 และคุณโอมิกา บุญกัน หัวหน้าส่วนงาน 1 สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1 ได้ร่วมแบ่งปันและถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจริง ในเรื่องกฎระเบียบ ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการ และเทคนิคการประยุกต์ใช้หลักการบริหารโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการในการลดความเสี่ยง ลดข้อผิดพลาดในการบริหารโครงการ และสามารถบริหารโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดได้ “ เพราะมืออาชีพตัวจริงพิสูจน์ได้”

 


SITEMAP