ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

 06-08-2562
 215    

วันที่6 สิงหาคม 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยมีนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ให้เกียรติลงนามในครั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ของประเทศให้เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพและนำมาตรฐานอาชีพดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ต่อยอดการพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม


SITEMAP