ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. ร่วมอภิปราย “โรงเรียนนอกระบบอยู่อย่างไรให้มีคุณภาพ”

 26-08-2562
 202    

        วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุลลดา  มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ครู ผู้สอนโรงเรียนนอกระบบ ณ โรงแรมแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบแนวใหม่ ซึ่งรองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ร่วม อภิปราย เรื่อง “โรงเรียนนอกระบบอยู่อย่างไรให้มีคุณภาพ” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้สถานศึกษาทุกประเภทจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาแนวใหม่ 
        ทั้งนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จะร่วมขับเคลื่อนโดยนำเอามาตรฐานอาชีพเข้าสู่การเรียนการสอนฐานสมรรถนะรวมถึงเสนอการจัดทำแผนการสอนให้กับโรงเรียนนอกระบบ  เพื่อสร้างมาตรฐานอาชีพสู่ระบบสากล

 


SITEMAP