ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)เข้าร่วม 2019 ASEAN+3 HRD Forum

 07-11-2562
 269    

ันที่ 29-31 ต.ค. ส่วนงานสร้างความร่วมมือเข้าร่วม 2019 ASEAN+3 HRD Forum ซึ่งจัดโดย World Bank และ HRD Korea กระทรวงแรงงาน เกาหลี ที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์นำเสนอข้อมูลจาก World Bank, ILO, และสถาบันวิจัยชั้นนำ  รวมถึงแนวทางปฏิบัติของประเทศในเอเชียตะวันออกเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำมาตรฐานอาชีพเพื่อต่อยอดไปสู่หลายอาชีพ, ปรากฏการณ์ขาดแคลนกำลังคนระดับ middle-skills, รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะและนโยบายส่งเสริม คุ้มครองทางสังคมที่ต่างจากแบบแผนเดิมสำหรับกำลังคนจำนวนมากที่อยู่ในเศรษฐกิจนอกระบบ, การสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่างๆ เช่น คูปองอบรมโดยรัฐ  นวัตกรรมฐานข้อมูลที่ระบุความต้องการกำลังคน หลักสูตรที่ตอบโจทย์ คำแนะนำหลักสูตรที่ควรเรียนเพิ่มเติมสำหรับแต่ละบุคคล, นวัตกรรมการฝึกอบรมสมรรถนะโดยใช้เกม การเรียนแบบเน้นการประยุกต์ใช้สมรรถนะข้ามสาขา (Minerva) รวมถึงการวิเคราะห์นโยบายพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมหรับกลุ่มว่างงานแบบต่างๆ เป็นต้น


SITEMAP