ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. - สก. เตรียมผนึกกำลังพัฒนากำลังคนขึ้นแท่น มืออาชีพสากลตาม ISO/IEC17024 เน้นยกระดับคนให้ประกอบอาชีพได้แม้ต้องเผชิญภาวะวิกฤต

 03-07-2563
 92    
สคช. - สก. เตรียมผนึกกำลังพัฒนากำลังคนขึ้นแท่น มืออาชีพสากลตาม ISO/IEC17024 เน้นยกระดับคนให้ประกอบอาชีพได้แม้ต้องเผชิญภาวะวิกฤต
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) หารือร่วมกับนายเอกนิติ รมยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.) ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการบริหารขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Board of Directors, International Accreditation Forum) หรือ IAF องค์การระหว่างประเทศที่มีสมาชิกเป็นหน่วยรับรองระบบงานของประเทศต่างๆ กว่า 70 ประเทศทั่วโลก โดย สคช. ได้ร่วมเป็นคณะทำงานด้านการรับรองบุคลากร IAF Working Group on Person Certification ISO/IEC17024 ด้วย
การหารือในครั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อมความร่วมมือภายใต้ MOU การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของไทย โดยนำแนวทางจากการรับรองบุคลากรจากองค์การระหว่างประเทศมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคนในอาชีพของไทย ขึ้นแท่นเวทีสากล ภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC17024 เนื่องจาก สคช. มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกำลังคนให้มีคุณภาพ เป็นมืออาชีพที่สามารถทำงาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืนได้จริง โดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนให้ตอบโจทย์ความต้องการหลังการระบาดของโรคโควิด-19
ความร่วมมือครั้งนี้ จะเน้นยกระดับองค์ความรู้ให้กับบุคคล เพื่อสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในอาชีพ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เห็นได้ชัดเจนว่าอัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการพัฒนาคนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งความร่วมมือจะมุ่งเน้นพัฒนา ให้การรับรอง และยกระดับคนในอาชีพตามหลักมาตรฐานสากล ISO/IEC17024 ให้กำลังคนสามารถประกอบอาชีพได้ แม้จะต้องพบกับภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ยังหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor) ให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วย

SITEMAP