ข่าวสารและกิจกรรม

สคช จับมือ 8 พันธมิตร ยกระดับ SMART 4 FOOD TRUCK

 13-05-2562
 357    

วันพุธที่ 8พฤษภาคม 2562"สคช จับมือ 8 พันธมิตร ยกระดับ SMART 4 FOOD TRUCK "

การยกระดับอุตสาหกรรมฟูดทรักให้เติบโตแบบแข็งแรงและยั่งยืนจำเป็นต้องบูรณาการกับหลายหน่วยงาน เพื่อให้อุตสาหกรรมฟูดทรักมีมาตรฐาน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจของประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคตได้

ล่าสุด นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรมฟู้ดทรัค โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานพร้อมผู้บริหารของหลายหน่วยงานเข้าร่วมงาน ณ อาคารต้นกล้าแกลลอรี่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำหรับ Smart 4 Food Truck เป็นยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการส่งเสริมมาตรฐานสำคัญ 4 ด้าน คือ 1. ด้านมาตรฐานคนที่ทำอาชีพฟูดทรักที่ต้องผ่านมาตรฐานด้านวิชาชีพ เช่น มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นต้น 2. ด้านมาตรฐานครัวที่ใส่ไว้บนรถฟูดทรัก ที่ต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการปรุงอาหาร เช่น สมาคมเชฟ หรือกรมอนามัย เป็นต้น 3. ด้านมาตรฐานรถฟูดทรักที่ต้องมีการตรวจสภาพรถที่ใช้บรรทุกและเคลื่อนที่ไปยังจุดจำหน่ายอาหารต่างๆ ที่ต้องผ่านการตรวจระบบตามมาตรฐานอย่างดี หรือเกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ตรอ. เป็นต้น และสุดท้ายคือ 4. ด้านมาตรฐานตลาด ที่ประกอบไปด้วยการทำแหล่งตลาดนัดที่สามารถรองรับรถฟูดทรัก โดยจะเข้ามาจำหน่าย และการตลาดที่จะทำประชาสัมพันธ์ และแจ้งข่าวสารให้ผู้บริโภคเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้

โดยหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรจับมือกันครั้งนี้ ได้แก่ กรมส่งเสริมเสริมอุตสาหกรรม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กรมอนามัย กรมการขนส่งทางบก สถาบันอาหาร สถาบันยานยนต์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งนี้ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร SMART 4 FOOD TRUCK แก่ผู้ประกอบการ


SITEMAP