ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนา 2018 World Congress: Preparing for the Skills Future, Now

 10-10-2561
 388    

 

 

เมื่อวันนที่ 8-10 ตุลาคม ๒๕๖๑ นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)ได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศออสเตรเลียเพื่อร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความร่วมมือกับอุตสาหกรรมในการพัฒนากำลังคน  และความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะ”เพื่อสะท้อนความร่วมมือและประโยชน์จากการพัฒนาคนในวิชาชีพต่อไปในอนาคต ในงานการสัมมนา 2018 World Congress: Preparing for the Skills Future, Now ที่จัดขึ้น ณ เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

สถาบันฯให้ความสำคัญของการพัฒนาคนในวิชาชีพซึ่งเป็นสิ่งที่นานาประเทศให้ความสำคัญ โดย สคช.หรือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มุ่งที่จะผลักดันให้คนในวิชาชีพเข้าสู่การทดสอบความเป็นมืออาชีพตัวจริง เพื่อให้ได้รับการรับรองความสามารถในอาชีพ ทั้งระดับประเทศและสากล โดยการจัดงานในครั้งมีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานด้านการฝึกอบรม นักการศึกษา และรัฐบาลจาก 20 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม

 


SITEMAP