ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมอาชีวศึกษาอาเซียน "การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อคุณวุฒิวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาและมาตรฐานระดับสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

 05-08-2562
 271    

ตามที่ ท่าน นคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มอบหมายให้ ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วม การประชุมอาชีวศึกษาอาเซียน (ASEAN TVET Officials Meeting) ระหว่างวันที่  2-3 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม ดิ เอ็มแพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดย รับมอบหมายในการร่วมเสวนา เรื่อง “Strategies for Internationalized TVET Qualifications and Standards” ร่วมกับ ผู้แทนจาก UNESCO และ GIZ Thailand โดยมี ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยการเสวนาได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะตอบโจทย์ Outcome ของการผลิต นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านจากระบบการศึกษา และ คนที่อยู่ในอาชีพ ที่ผ่านการประเมินและรับรองตามมาตรฐานอาชีพที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อ และหรือ โอกาสในการทำงานในต่างประเทศ โดนยึด มาตรฐานอาชีพที่ได้รับการยอมรับจากภาคอุตสาหกรรมและเป็นสากล โดย ที่ผ่านมา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ กับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในการผลักดัน การเชื่อมโยงระหว่างระบบคุณวุฒิวิชาชีพและการอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการเติบโตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเป้าหมายในการร่วมมือ  เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ เพื่อยกระดับบุคลากรในระดับอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ ความรู้ในด้านทักษะและความสามารถในการประยุกต์ใช้ และความรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ตลอดจนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอาชีวศึกษา มีสมรรถนะในแต่ละระดับที่สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งระดับชาติและสากล ทั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน


SITEMAP