ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดงาน สัมมนา “Assessor Day ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของประเทศไทยก้าวสู่สากล”

 19-07-2562
 257    

 

งาน สัมมนา Assessor Day

“ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของประเทศไทยก้าวสู่สากล”

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดงาน สัมมนา “Assessor Day ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของประเทศไทยก้าวสู่สากล” เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน   แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ตรวจประเมินให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล รวมถึงการสร้างความเข้าใจในการตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพตามแนวทางสากลให้เป็นที่ยอมรับโดยมีนางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงาน

ในช่วงเช้านายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้มอบใบรับรองหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 แก่ โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติณรงค์ พร้อมกับมีการเสวนาเรื่อง "เส้นทางความสำเร็จสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17024" โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้

1.       นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

2.       นางสาวสมเพชร ศรีชัยโย ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์

3.       นางสาวปริยดา พยุงธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ดำเนินการเสวนา โดยนางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ

ส่วนช่วงบ่าย-งานสัมมนา Assessor Day นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ให้เกียรติบรรยายเรื่อง "การพัฒนาผู้ตรวจประเมินของ สคช." เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายได้รับทราบถึงนโยบายในการพัฒนาผู้ตรวจประเมินและเข้าใจการดำเนินงาน สคช. พร้อมรับฟังความคิดเห็นและ Update ข่าวสารที่เป็นสากล หลังจากนั้น นายเอกนิติ รมยานนท์ ผู้อำนวยการตรวจการมาตรฐาน 3 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนางสุธาวดี เตชะจันตะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ บรรยายเรื่อง "การรับรองบุคลากรในเวทีสากล" พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมสัมมนาในแนวทางการพัฒนาบุคลากรในทุกๆ สาขาวิชาชีพ เพื่อสร้างความเข้าใจในภาพรวมการพัฒนาบุคลากรต่อไป


SITEMAP