ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุม LOGISTICS AND TRANSPORT SERVICES SECTORAL WORKING GROUP ครั้งที่ 26 (26th LTSSWG) Qualifications for ASEAN Logistics Professions

 16-10-2560
 702    

                นางสาวโอมิกา บุญกัน และ นายพุทธิกร รัชตะทรัพย์ ผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เดินทางปฏิบัติราชการเข้าร่วมการประชุม LOGISTICS AND TRANSPORT SERVICES SECTORAL WORKING GROUP ครั้งที่ 26 (26th LTSSWG) Qualifications for ASEAN Logistics Professions ระหว่างวันที่ วันที่ ๑๑ – ๑๓ ตุลาคม 2560 ณ เสียมราฐ กัมพูชา โดย 26th LTSSWG เป็นหนึ่งในคณะทำงาน ของการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Trade in Services: CCS) ครั้งที่ 88 ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียนภายใต้กรอบความตกลงการค้าบริการของอาเซียน(ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS))

                 โดยในการประชุม THE LOGISTICS AND TRANSPORT SERVICES SECTORAL WORKING GROUP ครั้งที่ 26 (26th LTSSWG) Qualifications for ASEAN Logistics Professions นางสาวกมลวรรณ กุหลาบวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจการพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า ฐานะ LTSSWG Madam Chair ได้ เชิญผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ ให้ข้อมูลและอธิบายระบบคุณวุฒิวิชาชีพและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์แก่ LTSSWG ใน เรื่อง มาตรฐานอาชีพแลพคุณวุฒิวิชาชีพ  กรอบคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทย ความเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพและคุญวุฒวิชาชีพสู่กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) และ การเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (Existed Bilateral or Trilateral Referencing Project) โดย ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความสนใจและยินดีในการแลกเปลื่ยนวิธิปฎิบัติที่เป็นเลิศ พร้อมให้ผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ แลกเปลื่ยนแนวทางปฎิบัติ เรื่อง Comparability studies มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพ โลจิสติกส์ ที่เคยดำเนินการร่วมกันหน่วยงานภาคีเครือข่าย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์"


SITEMAP