ข่าวสารและกิจกรรม

การจัดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะสาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

 10-02-2560
 519    

               การจัดสัมมนาประชาพิเคราะห์ในครั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการมีความเป็นสากล และเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน งานด้านอุตสาหกรรมการส่งพัสดุในประเทศไทยมีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  เนื่องจากธุรกิจทั้งในประเทศนั้นมีการเจริญเติบโตค่อนข้างสูง ความต้องการความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า หรือเอกสารต่างๆ นั้นมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก กอรปกับเกิดธุรกิจ SME สื่อสังคมออนไลน์ที่ต้องการส่งสิ้นค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงทำให้ตลาดในส่วนนี้ ปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการปัจจัยสำคัญของการจัดส่งพัสดุ ที่จะสร้างความมั่นใจในบริการและทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้มากที่สุด จึงจำเป็นต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญหลายด้าน  สถาบันคุณวุฒิเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ จึงได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีธัญบุรี จัดสัมมนาประชาพิเคราะห์การจัดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะสาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ และรับฟังความคิด ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ อันเป็นกลไกสำคัญที่จะยกระดับความก้าวหน้าและอัตราผลผลิตของกำลังคนในประเทศ  


SITEMAP