ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร

 16-02-2560
 414    

 

               เมื่อ วันที่  15  กุมภาพันธ์  2560 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร และสาขางานโรงแรม    ณ  ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  โดยมีผู้ตรวจประเมินประกอบด้วย  นางสาวนพมาศ   เกตุรามฤทธิ์  นักวิชาการประเมินผลพร้อมคณะจากสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และผลักดันให้เกิดการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่มีคุณภาพต่อไป  โดยมี นายวัชรพงศ์  เมฆผึ้ง  เป็นผู้ประสานงานขององค์กรฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)และคณะ ให้การต้อนรับ

 


SITEMAP