News and Activities

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดงานมาตรฐานเจ้าหน้าที่สอบ(Examiner)

 26-09-2562
 624    

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดงานมาตรฐานเจ้าหน้าที่สอบ(Examiner) ตามราชกิจจานุเบกษาฯและตามแนวทางใหม่และการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดย นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดยมีนางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทั้งนี้มีการ"บรรยายการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สอบมาตรฐานสากล" โดย นายพุทธิกร รัชตะทรัพย์ และ นางสาววราณิชา อนุสนธิ์ ร่วมแชร์ประสบการณ์  "โครงการความร่วมมือ International Skils Training for TPQI Examiner" ในด้านกระบวนประเมิน ด้านความถูกต้อง ความยืดหยุ่น ความน่าเชื่อถือ ความเป็นธรรม และในช่วงบ่ายมีจัด"เสวนาทิศทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สอบตามมาตรฐานสากล" โดยมีวิทยากร ร่วมเสวนา นางสาวอภิญญา อิสระชาญพานิช พยาบาลวิชาชีพ นางสาวอรนันท์ อุดมภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังนวศรีเนอสซิ่งโฮม และนายเลิศชาย พงษ์โสภณ ที่ปรึกษากิตติศักดิ์ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ


SITEMAP