News and Activities

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้ด้านมาตรฐานอาชีพ

 12-09-2562
 344    

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ (อ.กรอ.อศ. กลุ่มหอการค้าภาคกลาง)จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้ด้านมาตรฐานอาชีพ โดย นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวเปิดพิธี และนาย นิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิ บรรยายเรื่อง รู้จักกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมแนะนำ บทบาท และวิสัยทัศน์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก ห้องแกรนด์บอลรูม


SITEMAP