News and Activities

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ ณ บริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ จำกัด

 14-02-2560
 1,636    

 

          เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  2560  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ  ณ  บริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ จำกัด   โดยมี นางโสภาพรรณ   เลอแกลร์ นักวิชาการประเมินผลเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินพร้อมกับทีมสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมทั้งผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ รศ.ดร.เรณุมาศ  มาอุ่น  อาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นายอนันตชัย   อินทร์ธิราช      อนุกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการสาธารณสุขสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2557 โดยมี นางหอมหวล ทิพย์รอด กรรมการบริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ จำกัดและคณะ  ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 


SITEMAP