ปฏิทินกิจกรรม

สอบประเมินฯ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว้่างประเทศ

สอบประเมินฯ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว้่างประเทศ, สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ วันที่ 7 ม.ค.

ตรวจประเมินองค์กรรับรองฯ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประชุมชี้แจงการขอเป็นองค์กรรับรองฯ​และตรวจประเมินองค์กรรับรองฯ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ตรวจประเมินองค์กรรับรองฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อีอาร์เอ พร๊อพเพอร์ตี้ เน็ทเวิร์ค จำกัด

ตรวจประเมินองค์กรรับรองฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อีอาร์เอ พร๊อพเพอร์ตี้ เน็ทเวิร์ค จำกัด วันที่ 10 มกราคม 2560

ตรวจประเมินองค์กรรับรองฯ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

ตรวจประเมินองค์กรรับรองฯ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา วันที่ 10 มกราคม 2560

สอบประเมินฯ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพนักบริหารงานบุคคล ชั้น 3,4,5

สอบประเมินฯ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาอาชีพนักบริหารงานบุคคล ชั้น 3,4,5 สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

ตรวจประเมินองค์กรรับรองฯ สาขาวิชาชีพบริการการเงิน วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี วันที่ 11 มกราคม 2560

ตรวจประเมินองค์กรรับรองฯ สาขาวิชาชีพบริการการเงิน วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี วันที่ 11 มกราคม 2560

ตรวจประเมินองค์กรรับรองฯ สาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตรวจประเมินองค์กรรับรองฯ สาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี วันที่ 11 มกราคม 2560

ประชุมชี้แจงการขอเป็นองค์กรรับรองฯ​ สาขาวิชาชีพธุรกิจออกแบบแฟชั่น วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

ประชุมชี้แจงการขอเป็นองค์กรรับรองฯ​ สาขาวิชาชีพธุรกิจออกแบบแฟชั่น วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วันที่ 12 มกราคม 2560

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าทางถนน

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าทางถนน โดยองค์กรรับรองฯ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สอบประเมินฯ สาขาวิชาชีพสาขาอาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ชั้น 2 อาชีพช่างทำแม่พิมพ์สกรีน ชั้น1

สอบประเมินฯ สาขาวิชาชีพสาขาอาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ชั้น 2 อาชีพช่างทำแม่พิมพ์สกรีน ชั้น1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวันที่ 17-19 ม.ค. 60

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” (Assessor) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคผู้ตรวจประเมิน (Assessor)" พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ณ ห้อง เมจิก ชั้น G โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน..

สอบประเมินฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย สาขาอาชีพช่างทำผมบุรุษ/สตรี ชั้น 4

สอบประเมินฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย สาขาอาชีพช่างทำผมบุรุษ/สตรี ชั้น 4 โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติณรงค์

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” (Assessor) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"เทคนิคผู้ตรวจประเมิน (Assessor)" พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ณ ห้อง เมจิก ชั้น G โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเ..

สอบประเมินฯ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาอาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น 1,2 และ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 1,2

สอบประเมินฯ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาอาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น 1,2 และ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 1,2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี

สอบประเมินฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย สาขาอาชีพช่างทำผมบุรุษ/สตรี ชั้น 4

สอบประเมินฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย สาขาอาชีพช่างทำผมบุรุษ/สตรี ชั้น 4 โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติณรงค์

สอบประเมินฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1-3

สอบประเมินฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1-3 บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด