ปฏิทินกิจกรรม

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงเเรม ภัตตาคารและร้านอาหาร และสาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงเเรม ภัตตาคารและร้านอาหาร และสาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย ณ สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย ณ สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอักฤษ) ณ มหาวิทยาลัยพายัพ

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอักฤษ) ณ มหาวิทยาลัยพายัพ

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” (Assessor) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ตรวจประเมิน(Assessor) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ณ ห้อง เมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น..

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม้ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม้ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) (ขอขยายขอบข่ายเพิ่มเติม) ณ โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) (ขอขยายขอบข่ายเพิ่มเติม) ณ โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” (Assessor) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ตรวจประเมิน(Assessor) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ณ ห้อง COSMOS ชั้น 4 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา ..

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

ตรวจประเมินฯ (สถานที่ทดสอบเพิ่มเติม) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้า ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาเขตบางนา

ตรวจประเมินฯ (สถานที่ทดสอบเพิ่มเติม) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้า ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาเขตบางนา

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” (Assessor) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ตรวจประเมิน(Assessor) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ณ ห้อง บอร์ดรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น..

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ” (ISO/IEC 17024)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“การจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ” (ISO/IEC 17024) ณ ห้องวีไอพี แกรนด์ พาโนรามา ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ ในวันที..