นายธวัช เบญจาทิกุล

กรรมการ
อายุ 60 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
24 กันยายน 2562
วุฒิการศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สส.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง) ปี ๒๕๒๕
สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (สส.ม. เกรดเฉลี่ย ๓.๗๕ : ลำดับที่ ๑) ปี ๒๕๓๐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ประวัติการทำงาน
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอุตสาหกรรมบริการ (วิทยาลัยการแรงงาน)
ผู้อำนวยการกองบูรณาการและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรฝึก สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕ นครราชสีมา
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ตำแหน่งปัจจุบัน
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ช่องทางการติดต่อ
saimai.cat@gmail.com

 

 


SITEMAP