นางกิตติยา โตธนะเกษม

กรรมการ
อายุ 59 ปี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of IIIinois, Champaign-Urbana, USA
ปริญญาตรีบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
2554 – 2559 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทยพาณิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2555 – 2559 ประธานกรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2557 – 2559 กรรมการบริษัท กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้แทนประธานสมาคมธนาคารไทย

 

 


SITEMAP