นายปรีดี ดาวฉาย

กรรมการ
อายุ 57 ปี
วุฒิการศึกษา
นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิต
Master of Comparative Law, University of lllinois, Urbana-Champaign, U.S.A.
ประวัติการทำงาน
ปี 2525 เริ่มงานที่สำนักฎหมาย ธนาคารกสิกรไทย
ปี 2538 ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ ทำหน้าที่ Co-General Manager สาขาฮ่องกง ธนาคารกสิกรไทย
ปี 2540 ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อฝ่ายอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ธนาคารกสิกรไทย
ปี 2541 ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมงานสินเชื่อและหลักประกัน ธนาคารกสิกรไทย
ปี 2542 ผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารกสิกรไทย
ปี 2544 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
ปี 2547 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
ปี 2553 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ทำหน้าที่ผู็ประสานงานภูมิด้านบริหารความเสี่ยง ธนาคารกสิกรไทย
ปี 2556 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประธานสมาคมธนาคารไทย

 

 


SITEMAP