นางสิริรักษ์ รัชชุศานติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อายุ 68 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
4 เมษายน 2560
วุฒิการศึกษา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฏีบัณฑิต (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์บัณฑิต (การสอนคณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ที่ปรึกษาการบริหารโครงการ (พนักงานราชการพิเศษ)
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ)
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ศึกษานิเทศก์ 9 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ศึกษานิเทศก์ 9 ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์ 9
ตำแหน่งปัจจุบัน
ข้าราชการบำนาญ
ช่องทางการติดต่อ
sirirakratchusanti@yahoo.com

 

 


SITEMAP