ติดต่อเรา

TPQINET2

mini-map

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)


123 ชั้น 17 อาคารซันทาวเวอร์ส บี
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0-2617-7970
โทรสาร 0-2617-7577


  • เปลี่ยนการแสดงผล :

เกี่ยวกับเรา


สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นเพื่อผลักดันระบบคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศไทย โดยเป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรฐานอาชีพในแต่ละสาขา จัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ  รับรองและประเมินองค์กรที่ทดสอบการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประกอบอาชีพของบุคคล  รวมถึงเทียบโอนคุณวุฒิวิชาชีพกับคุณวุฒิทางการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

อ่านต่อNew logo1

ข่าวและกิจกรรมเด่น

เกี่ยวกับกฎหมาย
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดย [สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)]

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์

โดย การใช้เว็บไซต์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (“เว็บไซต์”) ท่านตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ดัง ปรากฏข้างล่างนี้ โปรดตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์เป็น ครั้งคราว

การใช้เว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูล ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้รวมถึงบรรดาข้อมูลทั้งหลายที่ดาวน์โหลดหรือข้อมูลอื่น ๆ ในเว็บไซต์นี้ (“เนื้อหา”) ได้รับความคุ้มครองในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในความเป็นเจ้าของ ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ บรรดาสิทธิทั้งหลายในเนื้อหาเหล่านี้เป็นสิทธิของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ท่าน ตกลงยอมรับว่าเว็บไซต์นี้รวมถึงข้อความ เนื้อหา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วีดีโอ เสียง หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลายบนเว็บไซต์นี้ ได้รับการออกแบบโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อนำมาแสดงในรูปแบบเฉพาะและปรากฏในรูปแบบของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และได้รับความคุ้มครองในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สนธิสัญญาระหว่างประเทศ และหรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ และตามกฎหมายของประเทศไทยและของประเทศอื่น

คำว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, เครื่องหมายของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และชื่อสินค้าของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ถือเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายบริการของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สำหรับเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อสินค้า และเครื่องหมายอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ใช้เพื่อแสดงความคิดเห็น และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของเท่านั้น และไม่มีความตั้งใจเพื่อกระทำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เว้นแต่จะกำหนดไว้เพื่อการอื่นโดยเฉพาะ ไฟล์หรือเอกสารที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์มีเพียงสิทธิชม ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหาและพิมพ์เนื้อหาดังกล่าวเพียงสำเนาหนึ่งชุดเพื่อการใช้งาน ส่วนตัวและการใช้งานที่มิใช่ทางการค้า ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงจะรักษาข้อความที่แสดงถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็น เจ้าของอื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ โดยผู้ใช้เว็บไซต์ไม่อาจทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดข้อมูลไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในระบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ สร้างงานที่พัฒนา แสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใด ๆ ให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์หรือในทางอื่นใดโดย ปราศจากการได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพก่อน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ขอสงวนสิทธิใดที่มิได้อนุญาตโดยชัดแจ้งนี้

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น อาจเป็นไปได้ว่าจะมีความบกพร่องของบุคคลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ทำให้มีการส่ง เนื้อหาล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องซึ่ง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องแท้จริงและเชื่อถือได้ แต่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ไม่รับประกันความถูกต้องแท้จริงและความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าว สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้รับข้อมูลตามสภาพที่มีอยู่ (“as is” basis) จากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ โดยปราศจากการรับประกันใด ๆ ดังนั้น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ไม่ได้ให้คำรับรองใด ๆ และขอปฏิเสธความรับผิดในส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้และเนื้อหาทั้งหมดที่ ปรากฏในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นคำรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือต่อบุคคล ภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คำรับรองในเรื่องความถูกต้อง เวลา ความสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบัน การไม่กระทำละเมิด การนำออกไปจำหน่ายค้าขายได้ หรือประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ หรือจากการใช้หรือประเพณีหรือทางการค้าหรือโดยผลของกฎหมาย รวมตลอดถึงการไม่รับผิดชอบในผลของความผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ หรือบุคคลใด ๆ ในความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจากความ เสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมหรือความประมาทเลินเล่อ ในการได้มา การรวบรวม การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงานหรือการส่งเนื้อหาใด ๆ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ หรือบุคคลใด ๆ จากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือนอกเหนือจากเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดัง กล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ เช่นความเสียหายทางตรง หรือความเสียหายทางอ้อม เป็นต้น ถึงแม้ว่าจะมีความเสียหายใดที่อาจเกิดขึ้นได้

นโยบายการเชื่อมโยงเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดให้มีการเชื่อมโยงดังกล่าวขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ใช้เว็บไซต์เท่านั้น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ไม่ได้ตรวจทาน อนุมัติ และไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้หรือการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับข้อมูลให้ ทันสมัยในเว็บไซต์นี้ และรวมถึงความถูกต้อง คุณภาพ การเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมของเนื้อหา การเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้ไม่ได้หมายความว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ให้การสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกแต่ประการใด และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ไม่รับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้เว็บไซต์อันเกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้ ท่านควรจะใช้ความระมัดระวังก่อนที่จะเข้าทำธุรกรรมกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว

การรักษาข้อมูลส่วนตัว

การรักษาข้อมูลที่ผู้ใช้เว็บไซต์ได้ให้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อลงทะเบียน รวมถึงข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้เว็บไซต์ ให้เป็นไปตามนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัว โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดของนโยบายเพิ่มเติมได้จากนโยบายการรักษาข้อมูล ส่วนตัว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการในเว็บไซต์นี้ รวมถึงสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ โดยอาจจะบอกกล่าวหรือไม่บอกกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ก็ได้ โดยปราศจากความรับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือต่อบุคคลภายนอกใด ๆ หากผู้ใช้เว็บไซต์ยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป ภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ หรือข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้ ให้ถือว่าผู้ใช้เว็บไซต์ได้ตกลงยินยอมในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

การละเมิดข้อตกลง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สงวนสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองและการเยียวยาตามกฎหมายในกรณีที่มีการ ละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงสิทธิที่จะระงับการเข้าเว็บไซต์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทยและไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัว

การรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านมีความสำคัญต่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพอย่างยิ่ง ซึ่งท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว แต่เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงบริการของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ให้ดียิ่งขึ้น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ อาจใช้โปรแกรมที่ช่วยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ ใช้เว็บไซต์ ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงวันและเวลาในการการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม จำนวนเวลาที่ใช้ในการเข้าชม ชนิดของบราวเซอร์ ผู้ให้บริการอินเตอร์เนท และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เว็บไซต์เพิ่งเข้าชมก่อนและหลังเข้าชมเว็บไซต์ของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในบางกรณี สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ อาจสอบถามข้อมูลบางอย่างจากท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล์แอดแดรส และข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สามารถตอบคำถาม ให้บริการ หรือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต์ ในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะสอบถามขอความยินยอมจากผู้ใช้เว็บไซต์ก่อน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เคารพในข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะไม่ขายข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลใด หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใด ๆ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัว
การักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านมีความสำคัญต่อ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ อย่างยิ่ง ซึ่งท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว แต่เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงบริการของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ให้ดียิ่งขึ้น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ อาจใช้โปรแกรมที่ช่วยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ
ผู้ใช้เว็บไซต์ ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงวันและเวลาในการการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม จำนวนเวลาที่ใช้ในการเข้าชม ชนิดของบราวเซอร์
ผู้ให้บริการอินเตอร์เนท และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เว็บไซต์เพิ่งเข้าชมก่อนและหลังเข้าชมเว็บไซต์ของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในบางกรณี สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ อาจสอบถามข้อมูลบางอย่างจากท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล์แอดแดรส และข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สามารถตอบคำถาม ให้บริการ
หรือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต์ ในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะสอบถามขอความยินยอมจากผู้ใช้เว็บไซต์ก่อน

สถาบัน คุณวุฒิวิชาชีพ เคารพในข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะไม่ขายข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลใด หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคล
ใด ๆ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย

เมื่อท่านได้สมัครเป็นสมาชิก ของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ท่านตกลงอนุญาตให้เราติดต่อและส่งข่าวสารกิจกรรมของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ให้ท่านตามที่ได้ให้
ข้อมูลส่วนตัวเอาไว้ ซึ่งบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านต้องเป็นเจ้าหน้าที่ ของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้น ทั้งนี้ข้อมูลส่วนตัวของท่านสมาชิกมีความสำคัญต่อ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ อย่างยิ่งตามนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และจะไม่ถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลใดๆ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย สำหรับท่านที่ประสงค์จะยกเลิกการรับข่าวสารในทางใด
โปรดแจ้งความจำนงมาที่ info@tpqi.go.th. หรือ +66 2 617 7970 ext. 604.